Grants

Ongoing projects:

 1. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Iuventus Plus; 0146/IP1/2015/73), 2015-2017: Rewizja i analiza morfologii stadiów preimaginalnych, identyfikacja z zastosowaniem metod molekularnych oraz rozwój stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Fanniidae (Diptera) istotnych dla celów medyczno-sądowych. [Revision and description of preimaginal stages morphology, identification by means of molecular methods and temperature dependent development of European species of Fanniidae (Diptera) of forensic importance.]; kierownik – Andrzej Grzywacz
 2. Narodowe Centrum Nauki (2014/13/B/NZ8/04681), 2015-2017: Wzorce kształtujące zespoły organizmów w skali przestrzennej i czasowej: unifikacja procesów kolonizacji i konkurencj. [Community assembly across temporal and spatial scales: unifying colonization and competition approaches]; kierownik – Werner Ulrich, główny wykonawca – Marcin Piwczyński
 3. Narodowe Centrum Nauki (2012/07/B/NZ8/00158), 2013-2016: Filogeneza i ewolucja morfologii stadiów larwalnych ścierwic (Diptera: Sarcophagidae) [Phylogeny and evolution of larval morphology of flesh flies (Diptera: Sarcophagidae)]; kierownik – Krzysztof Szpila, główny wykonawca – Marcin Piwczyński

Past projects:

 1. Narodowe Centrum Nauki (N N309 708240), 2011-2014: Stan i przemiany ekosystemów leśnych dolin wielkich rzek w świetle rocznych przyrostów promieniowych wybranych gatunków drzew [The state and transformation of forest ecosystems in the valleys of large rivers in the light of tree rings of selected tree species]; główny wykonawca – Marcin Koprowski
 2. Narodowe Centrum Nauki (N N309 709140), 2011-2014: Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych wybranych gatunków drzew iglastych poza naturalnym zasięgiem [Dendrochronological analysis of tree rings of selected coniferous trees outside their natural range]; kierownik – Marcin Koprowski
 3. Narodowe Centrum Nauki (N N304 372839), 2010-2013: Jakie czynniki mają wpływ na współwystępowanie gatunków? Meta-analiza [Which factors influence species co-occurrences – a meta-analysis]; kierownik – Werner Ulrich
 4. Narodowe Centrum Nauki (N N304 354538), 2010-2013: Rozmieszczenie gatunków w środowisku wyspowym: relacje miedzy dyspersja a pozycja troficzna i szerokością niszy pokarmowej. Badania zgrupowania biegaczowatych z zastosowaniem metody izotopów trwałych [Species distributions on islands: Relations between dispersal, trophic position and niche width. Stable isotope analysis in ground beetles]; główny wykonawca – Werner Ulrich
 5. 2011/01/N/NZ6/05433, 2011-2013: Teoria Metaboliczna Ekologii w skali lokalnej: zależność biomasy, liczebności populacji i bogactwa gatunkowego od wielkości ciała wybranych taksonów zwierząt w Kampinoskim Parku narodowym [Metabolic theory at the local scale: dependence of biomass, population size, and species richness on body size of different animal taxa in the Kampinos National Park]; promotor – Werner Ulrich
 6. Narodowe Centrum Nauki (N N304 306740), 2011-2013: Czynniki klimatyczne i ekologiczne wpływające na ewolucję owoców u roślin okrytonasiennych na przykładzie rodzaju Ferula z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae) [Climatic and ecological factors affecting the angiosperm fruit evolution: the case of genus Ferula (Apiaceae)] ; kierownik – Marcin Piwczyński
 7. Narodowe Centrum Nauki (N N304 014339), 2010-2013: Wpływ wagi i ubioru zwłok na ich rozkład, zasiedlanie przez owady oraz rozwój stadiów larwalnych wybranych gatunków wskaźnikowych. Walidacja entomologicznych metod ustalania czasu śmierci [Effect of carcass weight and clothing on decomposition, colonization by insects and larval development of selected species. Validation of entomological methods for postmortem interval estimation]; główny wykonawca – Krzysztof Szpila
 8. Narodowe Centrum Nauki (N N303 470838), 2010-2013: Rewizja i analiza porównawcza morfologii stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Calliphoridae i Muscidae (Insecta, Diptera) wykorzystywanych w entomologii sądowej [Revision and comparative analysis of the morphology of preimaginal stages of European Calliphoridae and Muscidae (Insecta, Diptera) of forensic importance]; kierownik – Krzysztof Szpila, główny wykonawca – Andrzej Grzywacz
 9. Narodowe Centrum Nauki (N N303 470838), 2010-2013: Rewizja i analiza porównawcza morfologii stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Calliphoridae i Muscidae (Insecta, Diptera) wykorzystywanych w entomologii sądowej [Revision and comparative analysis of the morphology of preimaginal stages of European Calliphoridae and Muscidae (Insecta, Diptera) of forensic importance]; kierownik – Krzysztof Szpila, główny wykonawca – Andrzej Grzywacz
 10. N N303 069335, 2008-2011: Czynniki biogeograficzne i nowości ewolucyjne warunkujące dywersyfikację roślin na przykładzie plemienia Scandiceae z rodziny baldaszkowatych (Apiaceae) [Biogeographical factors and evolutionary novelties determining plant diversification: the case of tribe Scandiceae (Apiaceae)]; główny wykonawca – Marcin Piwczyński
 11. N N304 113 32, 2007-2010: Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu; główny wykonawca – Werner Ulrich
 12. N 306 018 32/1027, 2007-2010: Zmiany klimatu Polski w okresie 1400-2006 na tle klimatu Europy Środkowej na podstawie danych “proxy” i obserwacyjnych [Climate in Poland in Historical Times in Relation to the Climate of Europe]; główny wykonawca – dr Marcin Koprowski
 13. 553-CM/B, 2007-2008: Leczenie biochirurgiczne przewlekłych ran [Biosurgical treatment of chronic wounds]; kierownik projektu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – Krzysztof Szpila
 14. 2 P04 F 005 29, 2005-2008: Morfologia stadiów larwalnych i filogeneza Miltogramminae (Insecta: Diptera: Sarcophagidae) [Larval morphology and phylogeny of the Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae)]; kierownik – Krzysztof Szpila
 15. 2 P04C 104 29, 2005-2008: Sukcesja stawonogów na zwłokach Sus scrofa domestica (świni domowej) w wybranych typach środowisk leśnych – badania z dziedziny entomologii sądowej [Arthropod succession on pig (Sus scrofa domestica) carrion in selected forest habitats - forensic entomology research]; główny wykonawca – Krzysztof Szpila
 16. 2 P04F 039 29, 2005-2008: Czynniki generujące krzywe gatunki – areał:  meta-analiza [Factors generating species – area relationships: a meta-analysis]; kierownik – Werner Ulrich
 17. 2 P04F 004 30, 2006-2008: Ewolucja andromonoecji w rodzaju Chaerophyllum (Apiaceae) [Evolution of andromonoecy in genus Chaerophyllum (Apiaceae)]; główny wykonawca – Marcin Piwczyński
 18. 0944/PO6/2005/29, 2005-2007: Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) poza naturalnym zasięgiem  [Dendrochronology of Norway Spruce outside its natural range in Poland]; kierownik – Marcin Koprowski
 19. 3 F04F 034 22, 2002-2003: Czynniki generujące rozkłady liczebności: meta-analiza [Factors generating species – abundance distributions: a meta-analysis]; kierownik – Werner Ulrich
 20. PAMUCEAF (FAIR6-CT98 4193): Poplars – a multiple-use crop for European arable farmers; wykonawca – Werner Ulrich
 21. 3PO6L04823, 2001-2003: Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karsten) na wybranych stanowiskach w Polsce [Dendrochornological analysis of norway spruce (Picea abies) on the selected sites in Poland]; główny wykonawca – Marcin Koprowski
 22. 6 P04C 014 17, 1999-2002: Plujki (Diptera: Calliphoridae) jako czynnik  regulujący liczebność populacji dżdżownic (Lumbricidae) w agrocenozach [Impact of the blowfly-parasitoids (Diptera: Calliphoridae) on earthworms populations (Oligochaeta: Lumbricidae)]; kierownik – Krzysztof Szpila