Dominika Wyborska laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Dominika Wyborska, studentka I roku studiów drugiego stopnia Ochrony Środowiska, znalazła się w gronie laureatów tegorocznych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów w Polsce. Pani Dominika realizuje obecnie w naszej Katedrze pracę magisterską pt. „Taksonomia molekularna w badaniach zespołów muchówek nekrofagicznych na przykładzie rodziny Fanniidae (Diptera)”. Promotorem pracy jest dr Andrzej Grzywacz. Ponadto pod opieką dr Marcina Piwczyńskiego bierze udział w realizacji badań z zakresu ekologii molekularnej oraz rekonstrukcji filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/OPIS SIEBIE

Pokój: nr 7 i nr 18 (APL).

e-mail: dominika.wyborska@wp.pl

tel.: (56) 611-26-49

Zainteresowania badawcze:

PL: Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

ANG: My research interests are molecular biology, molecular ecology, phylogenetics, population genetics, evolution and evolutionary ecology. I work in the laboratory of molecular ecology. I use molecular biology techniques to identify species (barcoding) and to reconstruct the phylogeny of selected groups of plants and animals. In my PhD, I am working on using methods of next-generation sequencing (NGS-Next Generation Sequencing) for the delimitation of species and reconstructing the phylogeny of subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.

Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.