Dla Studentów

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do wykonywania prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w naszej Katedrze. Proponujemy różnorodne tematy z zakresu nauk podstawowych (od zagadnień ekologiczno-ewolucyjnych do molekularnych) lub stosowanych (dendrochronologia, nauki medyczno-sądowe), wykonywanych w terenie lub w laboratorium, na organizmach zwierzęcych jak i roślinnych. Pracownicy naszej Katedry publikują w najlepszych czasopismach w swoich dziedzinach co gwarantuje wysoką jakość wykonywanych badań i możliwość publikacji wyników prac dyplomowych w recenzowanych periodykach naukowych.

Tematy prac licencjackich:

Prof. Werner Ulrich:

 1. Czy ekosystemy naprawdę istnieją?
 2. Dlaczego jest więcej gatunków tropikalnych? Przegląd hipotez i aktualny stan wiedzy.
 3. Konserwatyzm filogenetyczny. Fakt czy fikcja?
 4. Estymacja liczby gatunków na podstawie zbiorów? Jak duży powinien być zbiór?
 5. Średniowieczne mury jako mikrośrodowisko pająków.
 6. Średniowieczne mury jako mikrośrodowisko biegaczowatych.
 7. Średniowieczne mury jako mikrośrodowisko pluskwiaków różnoskrzydłych.

dr hab. Krzysztof Szpila, prof UMK:

 1. Gryziel stepowy Atypus muralis – stan populacji i ochrona w Polsce.
 2. Poskocz krasny Eresus kollari – stan populacji i ochrona w Polsce.
 3. Sarcophaga argyrostoma jako gatunek istotny dla celów medyczno-sądowych.
 4. Sarcophaga caerulescens jako gatunek istotny dla celów medyczno-sądowych.
 5. Wpływ wagi zwłok na tempo rozkładu i przebieg sukcesji owadów nekrofagicznych.

Prof. Jarosław Buszko:

 1. Niewolnictwo u mrówek.
 2. Myrmekofilia jako przykład strategii życiowych.
 3. Owady minujące – zalety i wady życia wewnątrz tkanek roślinnych.
 4. Barwy w świecie owadów.
 5. Feromony jako środek komunikacji w świecie owadów.

Dr Marcin Koprowski:

 1. Dendroekologia obszarów tropikalnych na przykładzie Juniperus procera rosnącego w Etiopii.
 2. Obserwowany w ostatnich latach ,,problem dywergencji” pomiędzy wybranymi parametrami klimatycznymi a przyrostami rocznymi drzew.

Tematy prac magisterskich:

Prof. Werner Ulrich:

 1. Sukcesja błonkówek w obumarłym drewnie.
 2. Struktura meta-zespołów pająków w odseparowanych ogrodach miejskich na terenie starówki.
 3. Struktura meta-zespołów biegaczowatych w odseparowanych ogrodach miejskich na terenie starówki.
 4. Struktura meta-zespołów kusakowatych w odseparowanych ogrodach miejskich na terenie starówki.
 5. Flora ruderalna. Czy fizyczny dystans pomiędzy roślinami niesie informację o konkurencji? (praca wykonywana wspólnie z dr. Marcinem Piwczyńskim)
 6. Cechy i filogeneza. Czy idą w parze w lokalnych zbiorowiskach roślinnych? (praca wykonywana wspólnie z dr. Marcinem Piwczyńskim)

dr hab. Krzysztof Szpila, prof UMK:

 1. Reliktowe populacje gryziela stepowego Atypus muralis w dolinie dolnej Wisły.
 2. Reliktowe populacje poskocza krasnego Eresus kollari w dolinie dolnej Wisły.
 3. Przebieg sukcesji muchówek z rodziny Calliphoridae w zależności od wagi zwłok świni domowej Sus scrofa domestica.
 4. Zmienność genu COI w krajowych populacjach muchówek Sarcophaga albiceps, S. melanura i S. similis. (praca wykonywana wspólnie z dr. Marcinem Piwczyńskim)
 5. Zmienność genu COI w krajowych populacjach muchówek Calliphora vicina i Calliphora vomitoria. (praca wykonywana wspólnie z dr. Marcinem Piwczyńskim)

Prof. Jarosław Buszko:

 1. Preferencje pokarmowe i środowiskowe gąsienic Anania hortulata (Crambidae).
 2. Skład gatunkowy i strategie życiowe motyli związanych troficznie z mierznicą czarną (Ballota nigra).
 3. Zgrupowania szrotówków minujących liście dębu w środowiskach borów mieszanych Kotliny Toruńskiej.
 4. Skład gatunkowy i strategie życiowe motyli z rodziny omacnicowatych (Pyralidae, Phycitinae) żyjących na dębie w Kotlinie Toruńskiej.
 5. Charakterystyka stadiów rozwojowych oraz bionomia motyli Selagia argyrella i Selagia spadicella z rodziny omacnicowatych (Pyralidae, Phycitinae) w okolicach Torunia.

dr Marcin Piwczyński:

 1. Użyteczność chloroplastowych przestrzeni międzygenowych do rekonstrukcji filogenezy taksonów z grupy Daucus carota (Apiaceae; marchew, rodzina baldaszkowate).
 2. Wpływ zanieczyszczenia promieniowaniem radioaktywnym na organizmy roślinne na przykładzie Daucus carota z terenów skażonych w Czarnobylu.
 3. Korelacje fenotypowe między owocem a siewką na przykładzie śródziemnomorskiego gatunku Ferula communis (Apiaceae).
 4. Oszacowanie ilości i jakości markerów molekularnych dostępnych w GenBanku do rekonstrukcji pełnej filogenezy rodziny baldaszkowatych (Apiaceae).

Dr Marcin Koprowski:

 1. Identyfikacja fałszywych przyrostów rocznych na podstawie budowy anatomicznej u Juniperus procera, Las Doba, Etiopia.
 2. Fluorescencja chlorofilu w badaniu stanu fizjologicznego wybranych okazów drzew rosnących w mieście.
 3. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych wybranych gatunków drzew rosnących poza naturalnym zasięgiem.

Tematy prac doktorskich:

 1. Ceraphronoidea of Northern Poland. (Prof. Werner Ulrich)
 2. Serphoidea of Northern Poland. (Prof. Werner Ulrich)
 3. Community wide patterns of species abundances under the influence of environmental stress and succession – a meta-analysis. (Prof. Werner Ulrich)
 4. Molecular phylogeny of Sarcophagidae with emphasis on subfamily Miltogramminae and Paramacronychinae. (dr hab. Krzysztof Szpila i dr Marcin Piwczyński)
 5. Reconstructing patterns of reticulate evolution in Daucus carota species complex (Apiaceae). (dr Marcin Piwczyński)