Category Archives: aktualności

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Andrzej Grzywacz otrzymał Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia przyznawane są młodym naukowcom, do 35 roku życia, prowadzącym badania na najwyższym poziomie, którzy posiadają znaczny dorobek naukowy. Stypendium przyznane zostało na okres trzech lat.

Praca prof. Wernera Ulricha opisana w Der Spigel

Niemiecki tygodnik Der Spigel opublikował artykuł (http://bit.ly/2a8R1pR) poświęcony wynikom badań uzyskanym przez zespół naukowców, w skład którego wszedł Prof. dr hab Werner Ulrich.
Praca opublikowana w czasopiśmie Conservation Biology (http://bit.ly/2aeqpVQ) dotyczy wpływu czynników środowiskowych na zmiany zespołów Europejskich motyli na przestrzeni prawie 200 lat.

Dominika Wyborska laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pani Dominika Wyborska, studentka I roku studiów drugiego stopnia Ochrony Środowiska, znalazła się w gronie laureatów tegorocznych stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów w Polsce. Pani Dominika realizuje obecnie w naszej Katedrze pracę magisterską pt. „Taksonomia molekularna w badaniach zespołów muchówek nekrofagicznych na przykładzie rodziny Fanniidae (Diptera)”. Promotorem pracy jest dr Andrzej Grzywacz. Ponadto pod opieką dr Marcina Piwczyńskiego bierze udział w realizacji badań z zakresu ekologii molekularnej oraz rekonstrukcji filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/OPIS SIEBIE

Pokój: nr 7 i nr 18 (APL).

e-mail: dominika.wyborska@wp.pl

tel.: (56) 611-26-49

Zainteresowania badawcze:

PL: Moje zainteresowania badawcze to biologia molekularna, ekologia molekularna, filogenetyka, genetyka populacyjna, ewolucja i ekologia ewolucyjna.

Pracuję w laboratorium ekologii molekularnej (które znajduje się pod moją opieką – pokój nr 18 APL). Wykorzystuję techniki biologii molekularnej do identyfikacji gatunków (tzw. barcoding) oraz do odtwarzania filogenezy wybranych grup roślin i zwierząt.

W swojej pracy doktorskiej zajmuję się wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS-Next Generation Sequencing) do delimitacji gatunków oraz odtwarzaniu filogenezy na przykładzie podrodziny Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

ANG: My research interests are molecular biology, molecular ecology, phylogenetics, population genetics, evolution and evolutionary ecology. I work in the laboratory of molecular ecology. I use molecular biology techniques to identify species (barcoding) and to reconstruct the phylogeny of selected groups of plants and animals. In my PhD, I am working on using methods of next-generation sequencing (NGS-Next Generation Sequencing) for the delimitation of species and reconstructing the phylogeny of subfamily Miltogramminae (Diptera: Sarcophagidae).

Publikacje:

Puchałka M., Wyborska D., Rutkowski L., Piwczyński M. 2015. Pilosella bauhinii (Schult.) Arv.-Touv. and P. cymosa subsp. vaillantii (Tausch) S. Bräut. & Greuter (Asteraceae) from new localities in north-central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84:449-451. IF=1,174 MNiSW=20.

Grzywacz A., Wyborska D., Bystrowski C. 2015. Nowe dane o występowaniu rodzaju Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) w Polsce (New data on the distribution od Polietes Rondani, 1866 (Diptera: Muscidae) in Poland). Dipteron 31: 21-25. MNiSW= 6.

Krzysztof Szpila w zespole uzyskującym grant Australian Government’s National Taxonomy Research Grant Programme

Projekt „Integrative systematics of Australian flesh flies (Diptera: Sarcophagidae)” otrzymał finansowanie w konkursie 2015-16 Research Grant round of  the  Australian Government’s National Taxonomy Research Grant Programme (kierownik projektu: prof. James Wallman, Wollongong University). Prof. Krzysztof Szpila jako jeden z trzech głównych wykonawców (joint investigator) będzie odpowiedzialny za realizację zagadnień związanych z morfologią stadiów larwalnych całej rodziny Sarcophagidae oraz systematyką i taksonomią podrodziny Miltogramminae.

Piotr Olszewski stypendystą programu „Krok w przyszłość”

Piotr Olszewski otrzymał stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach programu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”. Otrzymane stypendium przeznaczone jest na realizację projektu w zakresie rozprawy doktorskiej pt. „Grzebaczowate (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae) w krajobrazie kulturowym dolin rzecznych Polski Północnej”. Prowadzone badania będą realizowane przy współpracy z przedsiębiorstwem „Quercus” oraz organizacjami działającymi na rzecz ochrony pszczołowatych.

Andrzej Grzywacz i Marcin Piwczyński otrzymali grant MNiSW w konkursie Iuventus Plus 4.0!

Dr Andrzej Grzywacz jako kierownik i dr Marcin Piwczyński jako wykonawca otrzymali finansowanie na realizację projektu „Rewizja i analiza morfologii stadiów preimaginalnych, identyfikacja z zastosowaniem metod molekularnych oraz rozwój stadiów preimaginalnych europejskich gatunków Fanniidae (Diptera) istotnych dla celów medyczno-sądowych”. Celem przedstawianego projektu jest opracowanie narzędzi umożliwiających pełne wykorzystanie muchówek z rodziny Fanniidae do celów medyczno-sądowych. Przygotowane zostaną klucze umożliwiające identyfikację stadiów larwalnych w oparciu o metody morfologiczne, zbadana zostanie możliwość wykorzystania metod molekularnych w taksonomii tych gatunków oraz opracowane zostaną modele tempa rozwoju w różnych wartościach temperatury otoczenia, wykorzystywane do potrzeb entomologicznych metod szacowania przybliżonego czasu zgonu. Projekt opiewa na kwotę 242 526 zł, która przeznaczona będzie między innymi na zakup sprzętu do prowadzenia hodowli laboratoryjnych oraz sfinansowanie badań terenowych i laboratoryjnych. Zapraszamy studentów WBiOŚ zainteresowanych tematyką entomologii sądowej do udziału w realizacji projektu!