Home

Nowy adres Katedry:

ul. Gagarina 39, 87-100 Toruń (w budynku Akademickiej Przychodni Lekarskiej, wejście od Poradni Dziecięcej)

Numery telefonów stacjonarnych do poszczególnych pracowników pozostają bez zmian.

Filozofia

Ekologia jest nauką zajmującą się badaniem procesów, które wpływają na rozmieszczenie i liczebność organizmów w różnej skali przestrzennej i czasowej. Za tą definicją stoją dwie ważne idee. Pierwsza, że ekologia to dyscyplina naukowa (science), a zatem podlega wszelkim krytycznym, analitycznym ale także etycznym standardom współczesnych badań naukowych. Obowiązkiem naukowców jest więc próba wytłumaczenia otaczającego nas świata i przekazania tej wiedzy następnym pokoleniom. W przypadku ekologii niezmiernie ważna jest także dbałość o obiekt badań. Dlatego też zagadnienia ochrony przyrody i ekologii jako dyscypliny podstawowej są ściśle ze sobą związane. Drugą ważną implikacją wypływającą z definicji jest multidyscyplinarność. Pierwsi naukowcy zajmujący się zagadnieniami ekologicznymi byli z wykształcenia taksonomami, ewolucjonistami lub biogeografami. To tradycyjne podejście jest w naszej Katedrze kultywowane. Programy badawcze realizowane w jednostce związane są z taksonomią, biogeografią, biologią ewolucyjną, makroekologią i statystyką stosowaną. U podstawy wszystkich tych badań jest jednak pytanie o procesy ekologiczne i ewolucyjne, które prowadzą do tak spektakularnej różnorodności organizmów jaką widzimy obecnie. Nasze podejście wymaga realizacji dużych projektów, które we współczesnej nauce nie mogą być realizowane bez współpracy międzynarodowej. Pracownicy Katedry kooperują z licznymi instytucjami naukowymi z niemal wszystkich kontynentów. Mamy nadzieję, że takie podejście zbliży nas do odpowiedzi na wiele pytań, które trapią naukowców od stuleci.

Zainteresowania badawcze

W naszej pracy wykorzystujemy wiele narzędzi i koncepcji współczesnej biologii, aby badać różnorodność biologiczną na różnej skali czasowej i przestrzennej. Badania wykonujemy na organizmach roślinnych i zwierzęcych z wykorzystaniem najnowszych metod molekularnych, geograficznych (GIS), wizualizacyjnych (SEM, mikroskopia 3D), bioinformatycznych i statystycznych. Pośród poruszanych zagadnień można wymienić: filogenetykę molekularną i jej wykorzystanie w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych (Marcin Piwczyński), klasyczną i użytkową taksonomię muchówek (Krzysztof Szpila, Andrzej Grzywacz), biogeografię, systematykę i faunistykę Lepidoptera (Jarosław Buszko), korelacje środowiskowe ptaków i żądłówek występujących na terenie Polski (Edmund Kartanas, Tadeusz Pawlikowski), dendroekologię i dendrochronologię (Marcin Koprowski) oraz teoretyczną i ewolucyjną makroekologię (Werner Ulrich).